Aydınlatma Metni

DENİZBANK A.Ş.

API Portalı’na İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve mevzuata uygun olarak aktarımı aşamalarında DENİZBANK A.Ş. (“DENİZBANK”)  olarak veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederek gerekli önlemleri alıyoruz.

Bu aydınlatma metni ile DENİZ tarafından sunulan API Portalı’nı kullanmak amacıyla yapacağınız kayıt ve portalı kullanımınız sırasında işlediğimiz kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin elde edilme yöntemleri, kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebepleri ve amaçları, kişisel verilerinizin aktarıldığı kişi/kurumlar, aktarım amaçları ve haklarınız ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

Aşağıda yer alan tablo ile kişisel verilerinizi işleyen bankamız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Adres: Büyükdere Cad. No: 141 Esentepe 34394 Şişli / İSTANBUL

Mersis / Sicil No: 0292-0084-4960-0341 / 368587

1.   İşlenen Kişisel Verileriniz

Bankamızca işlenen kişisel verileriniz aşağıda yer alan tabloda gruplandırılarak listelenmiştir.


Kişisel Veri Grubu


Kişisel Veri

Kimlik bilgileri

Örn. Ad soyad, Anne - baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no v.b.

İletişim bilgileri


Örn. e-posta adresi, ev/iş/iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon numarası.

Lokasyon        

Örn. Bulunduğu yerin konum bilgileri v.b.

İşlem Güvenliği

Örn. IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b.

Pazarlama

Örn. Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b.

Müşteri işlem bilgileri

Örn. Başvuru/kayıt için doldurulan dokümanlardaki bilgiler (form, sözleşme ve benzeri diğer evrakbilgiler vb).

2.   Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri

Bu bölüm DENİZBANK olarak kişisel verilerinizi API Portalı’na kayıt, başvuru, değerlendirme ve sözleşme ve müşteri ilişkileri süreçlerini yönetebilmek amacıyla kişisel verilerinizi elde ettiğimiz tüm alanları içermektedir.

Bankamıza sizin tarafınızdan sağlanan veriler:

Bu doğrudan sizden dijital (internet sitesi, vb.) ortamlardan yaptığınız kayıt/başvurular yoluyla ve/veya dolaylı bir şekilde temsilcilerinizden  (Örn. vekil, veli, vasi vb.) sağlanan verileri kapsar. Böylelikle ürün/hizmet/kampanya başvurularınız ve bankamızla yaptığınız görüşmeler ve sunduğunuz bilgi ve belgeler aracılığıyla verilerinizi toplarız.

Üçüncü kişilerden topladığımız veriler:

Kimlik ve adres bilgilerinizin kayıtlı olduğu kamu kuruluşları ve diğer kuruluşların veri tabanları (Örn. Kimlik Paylaşım Sistemi (“KPS”), Adres Paylaşım Sistemi (“APS”) ,

Bankamız ile sözleşme ilişkisi kurulmasına aracılık eden bankamızın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve destek hizmeti ve dış hizmet kuruluşları ile destek hizmeti veya dış hizmet aldığımız kuruluşlar, Karşılaştırma web siteleri gibi yönlendirme amacıyla reklam ve pazarlama işbirliği yaptığımız kuruluşlar,

Sosyal ağlar ve diğer teknoloji sağlayıcıları (örneğin Facebook veya Google reklamlarımız aracılığı ile bize ulaştığınızda),

İşyeriniz (örneğin gelir bilgisi teyidi yapmak için),

Sizin adınıza hareket etmek üzere atanmış kişiler,

Size daha alakalı ve ilgi çekici ürün ve hizmetler sunmamıza yardımcı olan firmalar,

Müşterilerimizi daha iyi anlamak ve genel eğilimleri değerlendirmek için raporlama hizmeti aldığımız veri hizmetleri sunan firmalardan elde ettiğimiz verileri her türlü yazılı, sözlü ve görsel formatta otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız.

Bize, başka kişiler hakkında kişisel veri vermeniz (örneğin hizmet sağladığınız kişiler, işverenleriniz, kullanıcılarınız, çalışanlarınız gibi) veya bu kişilerin kişisel verilerini üçüncü taraflarla paylaşmamızı istemeniz halinde, söz konusu kişilerin, bilgilerini nasıl kullanacağımız konusunda bu Aydınlatma Metni konusunda bilgilendirmiş ve burada yer alan bilgilendirmeleri anladıklarını teyit etmiş olursunuz.

3.   Kişisel Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebepleri ve Amaçları

Bankamızca  elde edilen kişisel verilerinizi, aşağıda yer verilen amaçlar ve hukuki sebepler ile işlemekteyiz. 

Kişisel Veri Grubu

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgileri 

Başvuru/kaydınızın alınması ve değerlendirilmesi Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

·       KVKK madde 5/2(a) uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi

·       KVKK madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

·       KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

·       KVKK madde 5/2 (e) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri

Ürüne ilişkin bilgilendirme süreçlerinin yürütülmesi

Lokasyon bilgileri

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgileri

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, işlem güvenliği bilgileri, pazarlama bilgileri

 

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·       KVKK madde 5(1) uyarınca açık rızanızın olması

4.   Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel Verileriniz:

·       Bankacılık Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile tabi olduğumuz diğer mevzuat hükümlerine ilişkin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla;

Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Gelir İdaresi Başkanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu / Kurulu, Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, MASAK, Türkiye Bankalar Birliği, Hazine Müsteşarlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, bakanlıklar, yargı mercileri, emniyet, cumhuriyet savcılıkları, mahkemeler ve tahkim / arabuluculuk organları gibi adli makamlar/soruşturma makamları ile,

·       API Portalı hizmetimizi yürütmek ve size talebinizle bağlantılı ve sınırlı olarak ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek için;

Bankamız ile sözleşme ilişkisi kurulmasına aracılık eden destek hizmeti ve/veya dış hizmet aldığımız kuruluşlar ile iş ortaklarımız (örn. program ortağı kuruluşlar, bankalar, finansal kuruluşlar), hizmet aldığımız tedarikçiler, diğer destek hizmeti kuruluşları/dış hizmet sağlayıcıları, alt yükleniciler, işyeriniz, Visa ve Mastercard gibi kart sağlayıcıları, tahsilat ödemelerine aracılık edilen kuruluşlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş mobil servis sağlayıcıları, verilerinizi paylaşmamızı istediğiniz kişiler ve şirketler ile,

·       Bankaya destek ve danışmanlık hizmeti verebilmeleri amacıyla hukuk büroları ile,

·       Bankacılık Kanunu m.73 ve Suç Gelirlerinin Aklanması mevzuatı çerçevesinde Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Kuruluşları ile

ve bunlarla sınırlı olmamak üzere veri aktarımı zorunlu olan gerçek ve tüzel kişilerle KVKK m.8 ve m.9 kapsamında paylaşılmaktadır.

5.   Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesine göre kişisel verileriniz ile ilgili şu haklara sahipsiniz:

a)     Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)     Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)     Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)     Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)     Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f)      6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g)     İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle, aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz, buna itiraz etme,

h)     Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı, https://www.denizbank.com/bilgi-limani/bildirimde-bulunacagim.aspx linkinde yer alan, “Şikayet – Bireysel Bankacılık - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Şikayet Bildirimleri” alt başlıkları seçildiğinde çıkan formu doldurarak veya aşağıdaki kanallardan herhangi biri vasıtasıyla kullanabilirsiniz:

  • Büyükdere Cad. No: 141 34394 Esentepe - İSTANBUL adresinde bulunan genel müdürlüğümüze veya şubelerimizden herhangi birine bizzat başvurmak suretiyle veya noter kanalıyla yazılı olarak;
  • Kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak denizbank.haberlesme@hs04.kep.tr adresine başvurunuzu e-posta yoluyla göndererek;
  • Güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olan kişisel e-posta adresinizi veya sistemimize kayıt olmak için kullandığınız e-posta adresini kullanarak oncemusteri@denizbank.com adresine e-posta göndererek;
  • Bankamız İletişim Merkezini 0850 222 0 800 numaralı telefonumuzdan arayarak;
  • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında belirtilen başka bir yöntemi kullanarak.

Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde, ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Başvurunuza yönelik işlemlerin ayrı bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan alınabilir.

;
Daha Fazla Göster